Algemene voorwaarden Reiki

Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle behandelingen tussen Reiki therapeut “Praktijk Balança” (verder te noemen de praktijk) en de klant.

Algemeen

De praktijk zal de reikibehandeling naar beste kunnen uitvoeren. De duur van de behandeling kan variëren en wordt bepaald door de praktijk. Reiki helpt bij de ondersteuning van een genezingsproces, maar kan nooit ter vervanging dienen van een medische behandeling. De praktijk kan niet verantwoordelijk gehouden worden voor lichamelijke klachten die ontstaan tijdens of na de reikibehandeling. Praktijk Balança behoudt zich te allen tijde het recht voor de tarieven en de algemene voorwaarden te wijzigen.

 

Aanmelden/aansprakelijkheid

Aanmelden voor een Reiki behandeling geschiedt na telefonische of persoonlijke aanmelding of via het e-mail adres vermeld op de website. Met uw aanmelding verklaart u akkoord te gaan met het feit dat u op de hoogte bent dat de heen en terugreis, evenals de deelname aan een Reiki behandeling geheel voor eigen risico is. Evenals het oplopen van lichamelijk/geestelijk letsel als gevolg van deelname aan een Reiki behandeling. De praktijk is van elke vorm van aansprakelijkheid uitgesloten.

 

Gezondheid

Wanneer u onder behandeling bent bij een arts vanwege een ernstige ziekte of psychiatrische stoornis of hiervan in het verleden sprake was, dient uw behandelend arts/specialist of uzelf voor aanvang van deelname aan een Reiki behandeling de praktijk hiervan op de hoogte te brengen. Tevens is het u bekend dat er in het kader van een Reiki behandeling geen medische diagnose zal worden gesteld of therapie in medische zin voorgeschreven of toegepast zal worden.

Betaling van de behandeling

Artikel 1

Alle behandelingen die uitgevoerd worden dienen contant afgerekend te worden of volgens afspraak na ontvangst factuur.
Mocht er niet contant afgerekend kunnen worden dan gelden de algemene voorwaarden (artikel 3 t/m 7).

Artikel 2

– Afspraken moeten uiterlijk 24 uur voor aanvang van de behandeling geannuleerd worden.
– De annulering dient telefonisch gedaan te worden met duidelijke vermelding van naam, de datum van de afspraak en het telefoonnummer.
– Bij het niet annuleren of bij annulering binnen 24 uur voor de afspraak is de praktijk gerechtigd de gereserveerde tijd aan de cliënt in rekening te brengen. Dit geldt ook in geval van ziekte.

Artikel 3

Indien de cliënt het verschuldigde bedrag niet binnen 14 dagen na factuurdatum heeft betaald, wordt een eerste betalingsherinnering verzonden, kosten €5,-
De cliënt is in verzuim zonder dat daartoe een nadere ingebrekestelling is vereist en de praktijk kan zo nodig rente in rekening brengen van 1% per maand of een gedeelte van een maand over de  hoofdsom zolang de klant in gebreke blijft aan haar/zijn verplichtingen te voldoen.

Artikel 4

Bij het niet betalen binnen 30 dagen na factuurdatum kan de praktijk de klant een betalingsherinnering sturen. Voor het verzenden van deze betalingsherinnering wordt een bedrag van € 10,- aan de klant in rekening gebracht.

Artikel 5

Voldoet de klant binnen 14 dagen na de datum van de tweede betalingsherinnering niet aan zijn/haar verplichting dan is de praktijk zonder nadere ingebrekestelling gerechtigd incassomaatregelen te treffen, dan wel door derden te laten uitvoeren.

Artikel 6

Alle buitengerechtelijke incassokosten verband houdende met invordering van de gedeclareerde bedragen komen ten laste van de klant. De buitengerechtelijke incassokosten zijn vastgelegd op tenminste 15% van de hoofdsom met een minimum van € 25,-

Artikel 7

Bij betalingsachterstand is de praktijk gerechtigd -tenzij de behandeling zich hiertegen verzet -verdere behandeling op te schorten totdat de klant aan haar/zijn betalingsverplichtingen heeft voldaan.

Geheimhouding

De praktijk hanteert een geheimhouding code en zal niet zonder uw toestemming informatie doorgeven aan derden (ook geen e-mail adres, telefoon of mobiel nummer)

Het Nederlandse recht is hierop van toepassing.

 

 

Bronvermelding:

Wikipedia en Allesoverreiki.nl

Reacties zijn gesloten.